TSPC-095 / CRX / CIVIC

OEM: 32722-P01-000 / 32722-PM1-B00 / 32701-P01-G00 / 32722-PM3-010 / 32722-PM6-B00 / 32704-P01-G00 / 32722-P01-G00 / 32722-P03-000

HONDA_CIVIC IV Saloon (ED)
HONDA_CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE)
HONDA_CIVIC V Saloon (EG, EH)
HONDA_CONCERTO (HW)
HONDA_CIVIC V Coupe (EJ)
HONDA_CIVIC Mk IV Hatchback (MA, MB)
HONDA_CIVIC II Shuttle (EE)
HONDA_CIVIC IV Hatchback (EG)
HONDA_CONCERTO Saloon (HWW)

Share This Product

OEM: 32722-P01-000 / 32722-PM1-B00 / 32701-P01-G00 / 32722-PM3-010 / 32722-PM6-B00 / 32704-P01-G00 / 32722-P01-G00 / 32722-P03-000

HONDA_CIVIC IV Saloon (ED)
HONDA_CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE)
HONDA_CIVIC V Saloon (EG, EH)
HONDA_CONCERTO (HW)
HONDA_CIVIC V Coupe (EJ)
HONDA_CIVIC Mk IV Hatchback (MA, MB)
HONDA_CIVIC II Shuttle (EE)
HONDA_CIVIC IV Hatchback (EG)
HONDA_CONCERTO Saloon (HWW)